pdf mic     Ordinul MEN privind desfășurarea admiterii și Calendarul admiterii 2018

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018- 2019 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

pdf mic     Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii

 

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2018- 2019 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

pdf mic     Probele de aptitudini pentru admiterea în licee vocaționale

 

Proba de verificare a cunoștlnțeor  de limba moderna pentru admiterea în anul școlar 2018- 2019   în clasele a-IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulațle  internațională   se organizează  în conformitate  cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de llmba modernă pentru admiterea în anul școlar 2011- 2012   în clasele a-IX-a cu program bilingv de predare  a unei limbi moderne  de clrculațle intenatională, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei,cercetarii,tineretului și sportului nr.4.802/2010.

pdf mic     Proba de verificare a cunoștințelor pentru clasele bilingve 

 

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

pdf mic    Lista examenelor cu recunoaștere internațională